ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการโรงแรมตามมาตรฐานอาเซียน

  ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการโรงแรมตามมาตรฐานอาเซียน ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียน ปี พ.ศ. 2554 – 2558 นั้น การเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าการบริการด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการอบรมและทดสอบบุคลากร ที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งในตลาดแรงงาน และนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม  พร้อมทั้งจัดทำระเบียนฐานข้อมูลบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติและสมรรถนะตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับมากจาก สถาบัน Willaiam Angliss Institute ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้รับมอบหมายจากประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เป็นผู้จัดทำสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำไปใช้ร่วมกัน      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรการท่องเที่ยว เข้ารับการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ โดยเข้ารับอบรมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยต่างๆตามภูมิภาค ซึ่งหน่วยพัฒนาแห่งหนึ่งของสถาบันพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวจัดหาวิทยากร   ผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ และได้เริ่มทำการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา และยังเหลือโครงการฝึกอบรมในปีนี้อีกหลายครั้งในหลายๆ จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศผู้ … More ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสาขาวิชาการโรงแรมตามมาตรฐานอาเซียน

สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย

สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ยวของไทยได้รับความนิยมการนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนมาก อาชีพมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติให้เป็นอาชีพสำหรับผู้ถือสัญญชาติไทยเท่านั้น ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนจำนวนมัคคุเทศก์  แม้นจะมีผู้มาขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ คน แต่จากการสำรวจของกรมท่องเที่ยวพบว่า ประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย จำนวน ๑๐ ล้านคน และแนวโน้มมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นปีละ ๓ ล้านคนแต่มีมัคคุเทศก์ด้านภาษาจีนจำนวน ๗,๐๐๐ คน ซึ่งไม่เพียงพอทำให้มีการใช้มัคคุเทศก์ต่างชาติ ซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติมัคคุเทศก์ ปี ๒๕๕๑ ที่กำหนดไว้ ประกอบกับพระราชบัญญัติมัคคุเทศก์ดังกล่าว ทำให้นักศึกษาประดับ ปวส.ไม่ได้บัตรไกด์ทำให้จำนวนผู้มาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ลดลง จึงมาหารือแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว แนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งได้แบ่งเป็น ๓  ระยะ ดังนี้ ระยะเร่งด่วน  สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองหลักสูตรมัคค์เทศก์ของประเทศไทย หลักสูตรมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการรับรองจากสมาคมมัคคุเทศก์ก่อนจึงจะจัดอบรมได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนกรมการท่องเที่ยวจะร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย จะจัดทำหลักสูตรระยะสั้นด้านมัคคุเทศก์จีน โดยจะพัฒนามัคคุเทศก์อาชีพในภาษาต่างประเทศอื่นมาอบรมภาษาจีนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถนำเที่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนได้ ระยะกลางและระยะยาว  จะพัฒนาหลักสูตรให้เป็น หลักสูตรมัคคุเทศก์โดยตรง และจะต้องขอข้อมูลจากกรมท่องเที่ยว ว่า ขาดแคลนมัคคุเทศก์ในภาษาใด จำนวนเท่าไร ในภูมิภาคจังหวัดใด เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้นำข้อมูลการวางพัฒนาด้านกำลังคนมัคคุเทศก์ให้ตรงกับความต้องการ